img

e-Arşiv fatura düzeltme

e-Arşiv fatura düzeltme
03.02.2022

Gönderilen e-fatura ve e-arşivlerde daha sonra bir değişiklik ya da düzeltme yapılabilir mi? Bu yazıda bu önemli sorunun cevabını arayacağız.

Bu yazıda Gelir İdaresi Başkalığı’nın aşağıdaki özelgeler üzerinden son dönemde paylaştığı görüşlerden yararlandık:

  • 24.12.2020 tarihli “e-Arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura hk.” konulu
  • 29.12.2020 tarihli “e-Faturaya tabi mükellefe düzenlenen e- Arşiv fatura ve tahsilat makbuzu” konulu
  • 29.12.2020 tarihli “e-Arşiv Fatura iptali hk.” konulu

e-Arşiv ve e-Fatura sonradan düzeltilir mi?

e-Arşiv ve e-fatura gönderildikten sonra sistemden herhangi bir şekilde düzeltilemez ya da değiştirilemez. Ancak teknik olarak e-arşiv faturanın iptal edilmesi mümkündür. İptal etmek istediğiniz faturaya ait bilgileri e-arşiv raporunun iptal bölümüne girmeli ve ilgili raporu GİB’e göndermelisiniz. İptal edilen belge ile ilgili tevsik yükümlülüğü düzenleyen kişiye aittir. Bu bilginin detaylarını, aşağıda ilgili tebliğe referansta bulunarak açıkladık.

e-Arşiv faturanın iptali

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrası, 227. maddesinin birinci fıkrası ile mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentlerinin verdiği yetkilere dayanılarak, 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu tebliğe göre elektronik ortamda mali mühür/elektronik imza ile imzalanarak düzenlenen e-arşiv faturaları üzerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

e-Arşiv faturadaki “alıcı ad-soyad/unvan”, “vergi kimlik numarası” bilgileri hatalı olarak girildiyse ya da ürün alıcısına gönderildikten sonra alıcıya ulaşmadan geri dönerse bu durumların tevsiki için gerekli belge ya da dokümanların (kargo iade belgeleri vb. tevsik edici belgeler) bulunması ve aynı hesap dönemi içinde olması şartıyla ilgili e-arşiv faturaya ait iptal bilgilerinin, e-arşiv raporunun “iptal” alanına) eklenmesi ile e-arşiv faturanın teknik olarak iptal edilmesi mümkündür.

WhatsApp Destek